Dział Promocji Zatrudnienia i Instytucji Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Dział Promocji Zatrudnienia i Instytucji Rynku Pracy

Do zakresu zadań podstawowych Działu Promocji Zatrudnienia i Instytucji Rynku Pracy w szczególności należy:
 1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy określonych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli:
 • finansowanie kosztów przejazdu,
 • finansowanie kosztów zakwaterowania,
 • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy  dla skierowanego bezrobotnego,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności,
 • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
  w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
 • prac interwencyjnych,
 • stażu,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • robót publicznych,
 • finansowanie „grantu",
 • finansowanie świadczenia aktywizacyjnego,
 • refundowanie kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne w związku
  z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia,
 • dofinansowanie wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • refundowanie kosztów opieki nad  dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną,
 • refundowanie rolnikom zwalnianym z pracy składek na ubezpieczenie społeczne,
 • prac społecznie użytecznych,
 1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja.
 2. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie dodatkowych instrumentów dla bezrobotnych do 30 roku życia, czyli:
 • bonu szkoleniowego,
 • bonu stażowego,
 • bonu zatrudnieniowego,
 • bonu na zasiedlenie,
 1. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób ustawowo uprawnionych,
 2. Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, określonych uprawnień, tytułów zawodowych,
 3. Finansowanie pracodawcy kosztów związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy,
 4. Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym z EFS i FP,
 5. Inicjowanie, organizowanie i realizacja projektów lokalnych i regionalnych na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 6. Współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami, urzędami w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, promocji zatrudnienia i działań podejmowanych przez urząd pracy,
 7. Opracowywanie analiz i sprawozdań podjętych działań, realizowanych projektów, dokonywanie ocen dotyczących runku pracy,
 8. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 10. Wykonywanie przez Urząd zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 11. Archiwizacja dokumentów działu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę