Dział Organizacyjno - Administracyjny - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Dział Organizacyjno - Administracyjny

Do podstawowych zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności :
 1. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych urzędu,
 2. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie,
 3. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
 4. Obsługa kancelaryjna urzędu,
 5. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
 6. Ewidencjonowanie zarządzeń Dyrektora oraz przekazywanie ich do wykonania komórkom organizacyjnym Urzędu,
 7. Obsługa PRRP,
 8. Obsługa ZFŚS,
 9. Prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników PUP,
 10. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,
 11. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do systemu Płatnik,
 12. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 13. Nadzór i kontrola dyscypliny pracy,
 14. Prowadzenie spraw związanych z naborami na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie postępowania rekrutacyjnego.
 15. Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 16. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników PUP,
 17. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,
 18. Organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników PUP,
 19. Współpraca z instytucjami i jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń,
 20. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
 21. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowań,
 22. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych,
 23. Tworzenie bazy danych statystycznych,
 24. Udział w opracowywaniu analiz i sprawozdań z zakresu zadań realizowanych przez urząd,
 25. Analiza określonych danych,
 26. Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,
 27. Administrowanie majątkiem Urzędu,
 28. Zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe, konserwacja sprzętu biurowego,
 29. Prowadzenie spraw związanych z bhp i ppoż,
 30. Obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i strony WWW urzędu,
 31. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 32. Prowadzenie składnicy akt,
 33. Nadzór nad profilaktyką zdrowotną pracowników, w tym organizowanie okresowych badań pracowników,
 34. Obsługa środka transportu,
 35. Zapewnienie utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych,
 36. Archiwizacja dokumentów działu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę