Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego

Do zakresu zadań podstawowych Działu Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego należy w szczególności:
 1. Udzielanie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz zadań i usług realizowanych przez Urząd,
 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 3. Prowadzenie rozmów rozpoznawczych i kwalifikacyjnych z bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
 4. Wydawanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy skierowań do pracodawcy oraz ich rozliczanie,
 5. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 6. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy przez poradnictwo zawodowe,
 7. Pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
 8. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 9. Pomoc pracodawcom we wspieraniu jego rozwoju zawodowego oraz jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych,
 10. Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 11. Prowadzenie, w postaci elektronicznej, karty pracodawców krajowych oraz ich aktualizacja,
 12. Organizacja giełd pracy oraz targów pracy,
 13. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami krajowymi, w szczególności z obszaru działania powiatu,
 14. Przestrzeganie i realizowanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przedstawiania propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz w zakresie innej formy pomocy proponowanej przez Urząd,
 15. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania Urzędu,
 16. Kierowanie na badania lekarskie stwierdzające zdolność bezrobotnego do wykonywania pracy,
 17. Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,
 18. Opracowywanie i realizacja Indywidualnych Planów Działania,
 19. Kontakt z bezrobotnym, w okresie realizacji IPD, w celu monitorowania sytuacji i postępów
  w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego,
 20. Prowadzenie poradnictwa zawodowego,
 21. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 22. Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi UE i EOG a w szczególności realizacja pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
 23. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 24. Realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 25. Badanie zasadności odwołań od decyzji administracyjnych,
 26. Archiwizacja dokumentów działu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę