Dział Ewidencji i Świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Dział Ewidencji i Świadczeń

Do zakresu zadań podstawowych Działu Ewidencji i Świadczeń należy w szczególności:
 1. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. Wydawanie decyzji o:
 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy,
 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 2. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających okres zarejestrowania i pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 3. Sporządzanie informacji PIT-11 oraz przekazywanie ich bezrobotnym, poszukującym pracy oraz przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
 4. Potrącanie ze świadczeń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 5. Zgłaszanie osób bezrobotnych, poszukujących pracy do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych wg zasad określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w systemie Syriusz,
 6. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób bezrobotnych w systemie Syriusz,
 7. Sporządzanie list wypłat dla osób bezrobotnych i przekazywanie ich do Działu Finansowo-Księgowego,
 8. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawach świadczeń z tyt. bezrobocia.
 9. Archiwizacja dokumentów działu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę