Dział Finansowo-Księgowy - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Dział Finansowo-Księgowy

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:
 1. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. Ewidencja operacji finansowych Funduszu Pracy, Budżetu, ZFŚS, EFS w ujęciu syntetycznym
  i analitycznym,
 5. Ewidencja operacji finansowych w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 6. Ewidencja operacji finansowych w układzie wydatków strukturalnych,
 7. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat ze środków Funduszu Pracy,
 8. Obsługa kasowa budżetu, funduszy celowych i ZFŚS,
 9. Sporządzanie części finansowej wniosków o płatność projektów EFS,
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 11. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem oraz sprawozdań statystycznych,
 12. Naliczanie wynagrodzeń pracowników PUP i prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
 13. Zgłaszanie bezrobotnych, poszukujących pracy do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych wg zasad określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 14. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób bezrobotnych,
 15. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz raportów miesięcznych za osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracowników jednostki oraz przesyłanie ich do ZUS i dokonywanie ich korekt,
 16. Archiwizacja dokumentów działu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę